PROJEKTI

PROJEKTI

Izdvojeno…

Izgradnja gondole Partizan – Javor, Jahorina

Ukupna dužina: 1100 metara 

Polazna stanica, garaža i dolazna stanica

Funkcionalna ispitivanja i puštanje u rad

Niskonaposka i optička veza polazna-dolazna stanica

Projektovanje i izgradnja 35 kV dalekovoda

MHE Medoš

Pristupni putevi za igradnju dalekovoda 

Izgradnja 10(20) kV dalekovoda za napajanje gradilišnih TS 10(20)/0,4 kV, 400 kVA strojara – VZ 10(20)/0,4 kV

Izgradnja optičkog spojnog puta strojara – vodozahvat

Projektovanje i izgradnja javne rasvjete

most 9. maj

Napojni vodovi za javnu rasvjetu u dužini od 2000 m

Ugradnja ukupno 122 rasvjetna tijela

Projektovanje i izgradnja MHE Krupica

Projektovanje i izgradnja strojare  i vodozahvata  

Isporuka i montaža hidromašinske i elektro opreme

Niskonaposka i optička veza strojara-vodozahvat

Funkcionalna ispitivanja i puštanje u rad

Projektovanje i izgradnja 20(35) kV DV

od MHE RS2 do rasklopnice 35/20/10 kV Kopači

Dužina dalekovoda 17, 5 km

Upravljanje elektranom i puštanje u rad

Projektovanje i izgradnja MHE B-O-2 po principu “ključ u ruke”

Izgradnja pristupnih puteva

Projektovanje i izgradnja strojare i vodozahvata

Izgradnja optičkog spojnog puta strojara-VZ

dužine 3900 metara

Funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad

error: Content is protected !!